Algemene Voorwaarden

Bij het nietig blijken van enige bepaling in deze algemene voorwaarden blijven de overige voorwaarden van kracht en wordt het nietige artikel zodanig beschouwd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van betrokken partijen komt.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Amarante: VOF Amarante Villas, geregistreerd bij KvK Middelburg onder nr: 22058918 en gevestigd te Middelburgsestraat 66, 4461 EJ, Goes.
Accommodatie: Een door Amarante namens de eigenaar ter verhuur aangeboden accommodatie bedoeld voor recreatief gebruik.
Huurovereenkomst: Een overeenkomst tussen eigenaar en huurder van een door Amarante ter verhuur aangeboden accommodatie.
Huurder: Degene die een accommodatie uit het aanbod van Amarante huurt of voornemens is te huren.
Medehuurder: Met de huurder meereizende persoon die gebruik maakt van de gehuurde accommodatie.
Eigenaar: De rechtmatige eigenaar/eigenaren (of diens vertegenwoordiger) van de te huren accommodatie.
Beheerder: Een door de eigenaar aangewezen contactpersoon die namens de eigenaar taken van beheer uitvoert.
Huursom: De huurprijs van de accomodatie.
Totaalbedrag: De huursom vermeerderd met eventuele overige aan de eigenaar of aan Amarante verschuldigde bedragen.
Schriftelijke communicatie: Zowel per post als per e-mail verstuurde berichten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en geleverde diensten van, met en door Amarante. Afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding daarvan door Amarante. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Amarante zijn, voor zover strijdig met deze algemene voorwaarden, uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

Amarante behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Amarante zal wijzigingen minimaal een maand voor het ingaan daarvan bekendmaken middels een schriftelijke mededeling dan wel via de webpagina van Amarante.

Artikel 3 - Aard van de overeenkomst

Amarante bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder en is bij deze huurovereenkomst uitdrukkelijk geen partij. Reserveren van een accommodatie geschiedt via internet of telefonisch. Bij een internetboeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat Amarante, na ontvangst van het per e-mail verzonden boekingsformulier, de boeking per e-mail heeft bevestigd en de volgens artikel 4 verschuldigde aanbetaling aan Amarante is voldaan. Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat Amarante dit per e-mail aan de huurder heeft bevestigd en eveneens de verschuldigde aanbetaling is voldaan. Beide manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering de in artikel 8 omschreven annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 4 - Betaling

Binnen 3 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van de totale huursom aan Amarante te zijn voldaan.
De resterende 70%, vermeerderd met eventuele aanvullende kosten, dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode aan Amarante te zijn voldaan. 
Bij reservering binnen 8 weken vóór aanvang van de huurperiode dient het gehele factuurbedrag binnen 3 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.
Bij reservering binnen 1 week voor het vertrek, dient het gehele factuurbedrag telefonisch per bank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening van de huurder komen. 
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zal Amarante een schriftelijke aanmaning versturen. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning nog niet in het bezit is van Amarante  wordt de overeenkomst geannuleerd. Amarante zal dan de annuleringskosten als omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden in rekening brengen bij huurder.
Indien Amarante op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Amarante gerechtigd de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van Amarante op volledige betaling van het overeengekomen totaalbedrag.

Artikel 5 - Bijkomende kosten

Eventuele bijkomende kosten, zoals de waarborgsom, kosten voor eindschoonmaak en de toeristenbelasting, dienen ter plaatse contant aan de beheerder te worden voldaan of, wanneer dit op de factuur aangegeven is, aan Amarantete worden voldaan.

Artikel 6 – Gebruik van de accommodatie

De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en uitsluitend gebruik van de accommodatie te maken volgens de door de eigenaar/beheerder en/of Amarante verstrekte gebruiksinstructies. Alleen de personen die bij boeking zijn aangemeld zijn gerechtigd gebruik te maken van de accommodatie. Het is alleen onder voorwaarden en na schriftelijke toestemming van Amarante toegestaan de accommodatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals foto- of videoreportages. Ook voor het houden van privéfeesten, zoals bruiloften en recepties, is schriftelijke toestemming van Amarante benodigd.

De huurder dient zich te houden aan de aankomst- en vertrektijden zoals die op de voucher zijn vermeld. Bij aankomst of vertrek op andere tijden dient contact opgenomen te worden met de beheerder. Eventuele kosten voortvloeiend uit afwijkende aankomst- of vertrektijden komen geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Prijs en prijswijziging 

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs extra kosten ontstaan aan de zijde van Amarante, kunnen deze, ook na het afsluiten van de overeenkomst, aan de huurder worden doorberekend voor zover deze het gevolg zijn van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de accommodatie of de huurder betrekking hebben.
De prijzen zoals gepubliceerd op de website van Amarante zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, technische fouten en kennelijke typefouten.

Artikel 8 - Annuleren

De huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt.
Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan Amarante:

 •  Annulering na totstandkoming van de huurovereenkomst: 30% van de overeengekomen huursom;
 • Annulering tussen 56 dagen en 42 dagen voor vertrek: 50% van de overeengekomen huursom;
 • Annulering tussen 42 dagen voor vertrek en de vertrekdatum: 100% van de overeengekomen huursom.

Amarante behoudt zich het recht voor om hierop uitzonderingen te maken, echter alleen ten gunste van de huurder. Daarnaast zal Amarante zich in geval van annulering door de huurder inspannen om de betreffende accomodatie alsnog te verhuren. Indien dit succesvol is zullen er slechts (door Amarante te bepalen) beperkte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 - Opzegging of wijziging door Amarante

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden, is Amarante niet aansprakelijk of betaald Amarante u geen vergoeding als onze contractuele verplichtingen jegens u worden beïnvloed door een gebeurtenis die wij of de leverancier (s) van de dienst (en) in kwestie niet konden voorzien of vermijden.
Voorbeelden zijn oorlogsvoering en terroristische daden (en dreiging daarvan), burgeroorlog, aanzienlijke risico's voor de menselijke gezondheid zoals het uitbreken van een ernstige ziekte op de reisbestemming of natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen of weersomstandigheden die het onmogelijk maken om veilig te reizen naar de reisbestemming of te blijven op de reisbestemming, het handelen van een regering of andere nationale of lokale autoriteit, industriële geschillen, natuur- of nucleaire ramp, brand, chemische of biologische ramp, onvermijdelijke technische problemen met transport en alle soortgelijke gebeurtenissen buiten onze controle of die van de betrokken leverancier (s) vallen.

Amarante kan de huurovereenkomst opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

 • In geval van oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie e.d. In zeer zeldzame gevallen kunnen we door overmacht gedwongen worden om uw boeking te wijzigen of te beëindigen. Als deze situatie zich voordoet betreurt Amarante het dat we geen restitutie kunnen geven (tenzij we deze van de leverancier ontvangen), u een vergoeding kunnen betalen of uw kosten als gevolg hiervan kunnen vergoeden.
 • Wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van
        zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Amarante aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergt;
 • Indien de huurder zich, na hierop gewezen te zijn door de eigenaar of beheerder, niet gedraagt als een goed huurder of
         ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt.

Voor zover in bovenstaande geen sprake is van nalatigheid of verwijtbaar gedrag van de huurder zal Amarante de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal gekeken worden naar andere oplossingen, zoals bijv. het verschuiven van uw vakantie naar een andere periode. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Amarante worden vergoed.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Amarante bemiddelt bij de totstandkoming van een huurcontract tussen verhuurder en huurder en is bij de huurovereenkomst uitdrukkelijk geen partij. Amarante aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen; 
 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en
       om de accommodatie van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en
       bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie; 
 • Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval
        dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Amarante afhankelijk is, nalatig blijven;
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website van Amarante of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten
       en foto's afkomstig van de huiseigenaren.
 • Ongevallen in of om de accommodatie. 

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 11 - Klachten

De huurder dient bij klachten eerst ter plaatse met de beheerder tot een oplossing zien te komen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient de huurder binnen 48 uur contact op te nemen met Amarante. Amarante zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen. Klachten die pas na het verstrijken van de huurperiode bij Amarante worden gemeld, worden niet meer in behandeling genomen. De huurder dient Amarante te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorgaand overleg met beheerder en Amarante, vrijwaart eigenaar en Amarante van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie dan ook.

Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 2 weken na de verhuring schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Amarante, Middelburgsestraat 66, 4461 EJ Goes.

Artikel 12 - Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, voor zover dit niet volgens de regels van internationaal privaatrecht anders is bepaald. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen dan ook in eerste instantie worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij internationaal privaatrecht anders bepaalt.